GNT flight B

GNT Sheinwold Flight B: Zheng Zhang, Om Chokriwala, Jack Chang; Nolan Chang, Fred Upton, Jim Perkins