Wagar

Winners of the 2016 Wagar KO Teams, China Yellow: npc Xiao Jing Wang, Wen
Hu, Ling Gan, Tao Zhou, Juyu Wang, Jingrang Ran and Ling Gu.